Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Q&A

‾‾‾‾‾‾‾‾
VIP專屬會員
  Q   升級累積金額怎麼計算呢?

Cueme寶貝今天已經買了1200元,變成了金Cueme會員,升級的同時累積金額可繼續累積,再買6000元就可以變成白金Fresh會員。

  Q   訂單取消可以算進升級累積金額嗎?

交易累積金額計算方式為「訂單完成」後即列入累積金額中,若訂單有退貨或付款後交易取消之情形則不列入累積金額內。